نظرسنجی
شهروند محترم
لطفا" با ارائه ایده ها، نظرات و انتقادات خود به منظور افزایش کمی و کیفی خدمات اتوبوسرانی ما را یاری فرمائید.
جلالی/ مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز
در صورت تمایل نام و نام خانوادگی و میزان تحصیلات و شماره تماس و یا ایمیل خود را اعلام نمائید.
نام و نام خانوادگی:
میزان تحصیلات:
شماره تماس:
ایمیل:
 
لطفا" اتوبوسران خوش برخورد را که با مردم رفتار درست و مناسب دارد با ذکر بارزترین حسن خلق به ما معرفی نمائید.
نام و نام خانوادگی اتوبوسران خوش برخورد:
شماره اتوبوس:
شماره خط: