سمینار
1.  عنوان سمینار
2.  نام و نام خانوادگی
3.  واحد اعزام کننده
4.  میزان تحصیلات
5.  شماره موبایل
6.  شماره نظام مهندسیبروزرسانی کد امنیتی